fbpx

Efektywna komunikacja, zarządzanie sobą w czasie z elementami asertywności i techniki radzenia sobie ze stresem

 

Cel szkolenia

Usługa przygotowuje uczestników do samodzielnej skuteczności zarządzania stresem i organizacji pracy, umożliwiając im opanowanie praktycznych narzędzi redukcji napięcia psychicznego oraz wypracowanie umiejętności planowania i skutecznego radzenia sobie w sytuacjach stresujących. Szkolenie dodatkowo przygotowuje uczestników do samodzielnej efektywności w komunikowaniu się, co pozwoli im na budowanie profesjonalnych relacji, współpracę z innymi oraz osiąganie indywidualnych i organizacyjnych cel.

Ramowy program

 • Formułowanie wypowiedzi.
 • Tworzenie Relacji Kluczem do efektywnej komunikacji.
 • Techniki zadawania pytań.
 • Etyka w rozmowie z drugą osobą. Koła Mehrabiana.
 • Komunikacja Werbalna i Pozawerbalna.
 • Mowa Ciała.
 • Analiza potrzeb rozmówcy i umiejętność argumentacji.
 • Parafraza.
 • Jak budować postawę profesjonalisty w kontaktach interpersonalnych?
 • Jak przygotować się do rozmów telefonicznych, żeby zwiększyć ich skuteczność?
 • Praca z trudnym klientem wstęp do postawy asertywnej.
 • Jak pracować z własnym potencjałem i odkrywać go u innych?
 • Metaprogramy w Komunikacji i ich sterowanie.
 • Świadomość i nieświadomość.
 • Wartości i ich rola w procesie komunikacji.
 • Perswazja w komunikacji.
 • Aktywne podejście do zarządzania czasem.
 • Krąg reguł zarządzania czasem w pracy i życiu prywatnym.
 • Organizacja pracy własnej poprzez wyznaczanie priorytetów.
 • Sposoby ustalania priorytetów.
 • Zysk i strata w planowaniu zadań – szacowanie czasu.
 • Analiza celów i kontrola ich realizacji.
 • Metoda wyznaczania celów – SMART.
 • Obrany cel a elastyczność w działaniu.
 • „Złodzieje czasu” – czynności, sytuacje, które nie sprzyjają efektywnemu zarządzaniu czasem.
 • Wewnętrzne i zewnętrzne pochłaniacze czasu.
 • Analiza własnego stylu zarządzania czasem i źródeł motywacji w realizacji wyznaczonych zadań.
 • Pozytywne spojrzenie na ustalone cele i ich realizację – radzenie sobie z niepowodzeniami.
 • Techniki analizowania czasu pracy i tworzenie „planów działań”.
 • Tworzenie planu pracy i jego kontrola.
 • Przyczyny i przeszkody w zarządzaniu czasem.
 • Co to jest asertywność?
 • Zachowanie asertywne, jako opozycja do zachowania agresywnego i uległego.
 • Spójność komunikatów werbalnych i niewerbalnych.
 • Komunikat ja – jako technika zmniejszania oporu u odbiorcy.
 • Asertywne wyrażanie opinii i ocen.
 • Stawianie granic.
 • Obrona przed krytyką.
 • Stres – co warto wiedzieć, aby odmienić jego znaczenie.
 • Stres jako odpowiedź na wymagania stawiane przez otoczenie.
 • Czym jest stres?
 • Źródła stresu.
 • Objawy stresu i rodzaje stresu.
 • Poznaj siebie – jak reaguję na stres?
 • Proces reakcji stresowej: sytuacja – umysł – ciało.
 • Poczucie kontroli nad zdarzeniami, czyli o skutkach niedostatecznego i nadmiernego poczucia sprawstwa.
 • Badanie własnego poziomu samooceny i stresu.
 • Co powoduje napięcia w pracy?
 • Zjawisko wypalenia zawodowego – jego proces, czynniki, symptomy i skutki.
 • Radzenie sobie z niechęcią wobec pracy.
 • Metody pracy ze stresem.
 • Włącz swój mózg – potężne narzędzie w walce ze stresem.
 • Narzędzia wpływu na stres z których możemy korzystać na poziomie – interpretacja zdarzeń i kreowanie rzeczywistości, praca zmyślami: jak nasze myśli kierują rzeczywistość, zauważ swoje myśli , dobre myśli, sposoby radzenie sobie z trudnymi narzędziami.
 • Wpływ przekonań i poprzednich doświadczeń na interpretację zdarzeń stresujących.
 • Wyobrażenia dotyczące przyszłości jako mechanizm zachowań lękowych i martwienia się.
 • Samoocena własnych możliwości oraz zasobów w poradzeniu sobie ze stresem.
 • Świadomie kreowanie możliwości w reagowaniu na daną sytuację.
 • Emocje i ciało – czym są, ich rola w powstawaniu i niwelowaniu stresu.
 • Motywacja – budowanie i wzmacnianie pozytywnego obrazu siebie.
 • Poczuj się lepiej – techniki wspierające pokonanie stresu.

Dzięki szkoleniu uczestnik

Operuje narzędziami skutecznej komunikacji.

 • wymienia rodzaje komunikacji
 • definiuje bariery komunikacji
 • opisuje zasady skutecznej komunikacji

Wykorzystuje poprawną komunikację do budowania relacji i przestrzega zasad etyki w kontaktach interpersonalnych.

 • identyfikuje 4 płaszczyzny wypowiedzi ich wpływ na komunikację
 • adaptuje styl komunikacji do osobowości rozmówcy
 • definiuje filary dobrej relacji
 • komunikuje się z pozycji JA

Określa komunikację niewerbalną i identyfikuje jej różne formy.

 • optymalizuje czas, miejsce i inne czynniki dla skutecznej komunikacji
 • stosuje komunikację niewerbalną celu uzyskania spójności i wiarygodności przekazu
 • identyfikuje sygnały pozawerbalne u swojego rozmówcy

Stosuje metody aktywnego słuchania i doboru pytań w celu zanalizowania potrzeb rozmówcy.

 • wykorzystuje odpowiednie rodzaje pytań
 • stosuje techniki aktywnego słuchania
 • dostraja się do rozmówcy

Kształtuje i praktykuje asertywność.

 • definiuje komunikacje asertywną
 • rozpoznaje czynniki i postawy zabijające asertywność
 • stosuje techniki wzmacniające postawę asertywną
 • stosuje techniki asertywnej odmowy oraz asertywnego radzenia sobie z krytyką

Rozpoznawanie i radzeni sobie ze stresem.

 • identyfikuje i opisuje przebieg reakcji na czynniki stresotwórcze
 • wykorzystuje aktywne, jak i pasywne metody radzenia sobie zarówno w czasie pracy, jak i w czasie wolnym
 • ocenia skuteczność zastosowanych metod radzenia sobie ze stresem z perspektywy indywidualnych potrzeb

Analizuje środowisko pracy.

 • identyfikuje czynniki ryzyka związane zarówno z treścią, jak i kontekstem pracy
 • ocenia zagrożenia związane ze stresem w miejscu pracy

Efektywnie zarządza czasem.

 • wykorzystuje zasady zarządzania czasem w codziennej pracy
 • ustala priorytety zgodnie z poznanymi zasadami zarządzania czasem
 • planuje szereg zadań, uwzględniając ich złożoność i terminy wykonania

Rozwiązuje konflikty.

 • charakteryzuje i stosuje zasady obrony przed krytyką, umiejętnie reagując na konstruktywną krytykę
 • radzi sobie w sytuacjach stresujących, zachowując spokój i podejmując trafne decyzje

Zadzwoń do nas

+48 733 250 350

Napisz do nas

biuro@spatiumdg.pl