fbpx

Diagnoza potrzeb rozwojowych

w projekcie Akademia Menedżera MŚP

 

Doradca: Piotr Sułkowski

Cel edukacyjny diagnozy

 

Celem doradztwa jest przeprowadzenie analizy potrzeb rozwojowych w firmie. Potrzeba szkoleniowa jest to obszar kompetencji, który należy zmienić aby umożliwić efektywne wykonywanie obowiązków. Brak efektów może wynikać m.in zarówno z niewywiązywania się ze swoich czynności, braku odpowiednich kompetencji. Przeprowadzenie diagnozy potrzeb rozwojowych jest pierwszym z etapów szkolenia. Na podstawie niniejszej analizy można zweryfikować jakiego rodzaju szkolenia potrzebuje właściciel by zwiększyć efektywność swojej pracy. Wynikiem przeprowadzenia takiej analizy będzie stworzenie planu rozwoju firmy, który pozwoli na zwiększenie obrotów w firmie.

 

Posiadanie planu rozwojowego jest bardzo istotnym aspektem, ponieważ bardzo często szkolenia nie są dopasowane i w związku z tym dochodzi do marnotrawstwa środków finansowych i zniechęcenia do inwestowania w szkolenia. Uczestnik doradztwa nabędzie wiedzę z zakresu mocnych i słabych stron firmy a także ukaże zagrożenia i szanse firmy. Ukończenie doradztwa z zakresu analizy potrzeb rozwojowych sprawi, iż właściciel będzie potrafił nakreślić plany rozwoju firmy, ustalić cele biznesowe firmy a także wskazać obszary kompetencji do interwencji oraz doskonalenia. Zdobyte podczas doradztwa informacje, uczestnik będzie potrafił wdrożyć w funkcjonowanie swojej firmy.

Cel biznesowy diagnozy

 

Celem biznesowym doradztwa w zakresie diagnozy potrzeb rozwojowych będzie przygotowanie planu działań rozwojowych z określeniem czasu koniecznego na jego wdrożenie. Zbudowanie strategii i wyznaczenie celów zapewnią realizację celów biznesowych oraz bezpośrednio przełoży się na wzrost kompetencji właściciela firmy, a co za tym idzie efektywność firmy i generowanego zysku w terminie 6 miesięcy od przeprowadzenia diagnozy.

Ramowy program diagnozy

Diagnoza potrzeb rozwojowych

W ramach usługi doradczej doradca wraz z uczestnikiem będzie pracował nad przygotowaniem diagnozy potrzeb rozwojowych MŚP. Doradztwo będzie obejmowało następujące zagadnienia:

– Pierwszym etapem będzie przeprowadzenie analizy i oceny głównych wyzwań i problemów. Zidentyfikowanie i przeanalizowanie mocny i słabych stron a także zagrożeń i szans sformułowanie kluczowych wniosków z analizy SWOT.

– Kolejnych etapem analizy potrzeb rozwojowych będzie opracowanie strategii. W tym etapie opracowane zostaną cele związane z finansami przedsiębiorstwa, strategie związane z działaniem rynku i relacjami z klientami a także cele związane z poprawą, rozwojem procesów wewnętrznych pozwalających na osiągnięcie celów w perspektywie rynkowej.

– Trzecim etapem analizy potrzeb rozwojowych będzie sugerowany zakres planu rozwoju kadry kierowniczej w tym plan rozwoju kadry w kontekście strategii przedsiębiorstwa, mapa rozwoju opisująca obszary do rozwoju a także cele ogólne i szczegółowe rozwoju kadry kierowniczej. W tym etapie firma odbywająca doradztwo nabędzie wiedzę w zakresie orientacji i analizy strategicznej, skuteczności menadżerskiej oraz rozwiązywania problemów a także zarządzania zespołem (w tym delegowania zadań i uprawnień) i przywództwa. Końcowym etapem będzie stworzenie proponowanego harmonogramu podejmowania działań rozwojowych z określeniem czasu koniecznego na przeprowadzenie poszczególnych działań i ich sekwencji.

Grupa docelowa

Diagnoza skierowana jest do kadry menadżerskiej, właścicieli firm, pracowników firm zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, pracowników firm, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze.

Efekty kształcenia

Efektem usługi doradczej będzie precyzyjnie przygotowania diagnoza potrzeb rozwojowych firmy którą otrzyma właściciel. Taką diagnozę będzie można przedłożyć w projekcie Akademia Menadżera MŚP. Efektem tego doradztwa będzie precyzyjne, trafne i szczegółowe opracowanie analizy potrzeb rozwojowych tak aby każdy menadżer znał kompetencje swoich pracowników oraz umiał delegować zadania konkretnym osobom, mającym wiedzę w danym obszarze. Analiza wykaże luki w kompetencjach uczestnika w odniesieniu do stanu pożądanego. Efektem analizy będzie ustalenie listy priorytetów szkoleniowych właściciela. Dzięki tej analizie firma zyskuje precyzyjny opis sytuacji problemowej, przyczyny jej powstania oraz metody radzenia sobie z tą sytuacją.

Harmonogram

Indywidualnie ustalony termin

diagnozy potrzeb rozwojowych

„Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć.” – Napoleon Hill

Kto prowadzi diagnozę?

Piotr Sułkowski

Obszar specjalizacji: Manager w zakresie: planowania i wprowadzani strategii działań w ramach projektu, analizy jakościowej i ilościowej rynku i dostępnych zasobów, opracowania biznesplanów, monitorowania działań, pozyskiwania i nawiązywania trwałych relacji z klientami a także doradztwa dla przedsiębiorstw. Pan Piotr Sułkowski przeprowadza analizy potrzeb Klientów, analizy strategiczne, audyty. Potrafi przygotowywać diagnozy na podstawie których buduje programy rozwojowe.

Doświadczenie zawodowe: Właściciel firmy APS Sułkowski Piotr Olgierd: prowadzenie szkoleń, świadczenie usług doradczych dla przedsiębiorstw, usługi poligraficzne, usługi finansowe, realizacja projektów UE Dyrektor krajowy w firmie Vantis Holding: pozyskiwanie i nawiązywanie trwałych relacji z partnerami, prowadzenie szkoleń, budowanie zespołów sprzedażowych Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji w projekcie w Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Limanowej: koordynacja i kontrola realizacji projektu, monitoring i ewaluacja projektu Mentor i ekspert w Agencji Rozwoju Lokalnego S.A.: prowadzenie doradztwa indywidualnego mentoringu dla Beneficjentów projektu,prowadzenie asysty doradztwa przy prowadzeniu działalności gospodarczej w ramach Pilotaż doradztwo asysta w działalności gospodarczej, prowadzenie w firmach z branży hotelarskiej i sporządzanie raportów.

Doświadczenie szkoleniowe: Piotr Sułkowski posiada zdolności analityczne, ma duże doświadczenie w sporządzaniu raportów, analiz oraz sprawozdań. Pan Piotr posiada umiejętności zarządzania zespołem projektowym, a doświadczenie jakiego nabył w projektach unijnych sprawiło, iż wie jak prowadzić spotkania projektowe oraz przygotowywać prezentacje. Pan Piotr Sułkowski potrafi przeprowadzać analizy potrzeb Klientów a także analizy strategiczne i audyty.

Zadzwoń do nas

+48 733 250 350

Napisz do nas

biuro@spatiumdg.pl