fbpx

Umiejętności wpływające na
skuteczność menadżera

 

Cel edukacyjny szkolenia

Celem edukacyjnym szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu rozróżnia konfliktów konstruktywnych i destruktywnych; czym charakteryzują się różne sposoby reakcji na konflikt i wskazuje plusy i minusy danej reakcji. Poznanie jaką rolę pełnią emocje w przebiegu konfliktu, poznanie techniki podejmowania decyzji. Zdobycie wiedzy dotyczącej ograniczeń procesu podejmowania decyzji oraz błędów podejmowania decyzji. Poznanie różnych typów decyzji oraz style podejmowania decyzji, wiedzy z zakresu zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa, zasad doskonalenia przedsiębiorstwa. Zrozumienie zasady osiągania efektywności działania z uwzględnieniem relacji nakładów i efektów,poznanie metody i techniki analizy problemów. Zdobycie umiejętności identyfikacji przyczyny konfliktu, Wskazania krótko i długoterminowe potencjalne skutki konfliktu, różnych alternatyw rozwiązania konfliktu.

 

Uczestnik na szkoleniu pozna oceny propozycji rozwiązań konfliktu będzie umiał wykorzystywać mediacje w celu rozwiązania długotrwałych konfliktów. Zdobędzie umiejętności prowadzenia otwartej komunikacji ze wszystkimi stronami konfliktu, monitoringu, wdrożenia i skutecznego przyjętego rozwiązania konfliktu. Będzie umiał określić problem decyzyjny poprzez ocenę rozbieżności pomiędzy stanem obecnym a oczekiwanym – w trakcie podejmowania decyzji koncentruje się na wyznaczonym celu, będzie potrafił wprowadzić decyzję w życie, poprzez przekazanie jej tym, których decyzja dotyczy oraz doprowadzenie do jej realizacji, ocenić ryzyko związane z podjęciem decyzji (skutków i konsekwencji związanych z jej podjęciem), dobrać metody podejmowania decyzji do rodzaju problemu i charakteru sytuacji decyzyjnej. Zrozumie konsekwencje podejmowanych decyzji – w tym dla pracowników, organizacji oraz otoczenia Będzie umiał określić problemy i bariery, które mogą wpłynąć na jakość osiąganych rezultatów i celów oraz projektuje rozwiązania. Będzie potrafił przeprowadzić pogłębioną analizę problemu z uwzględnieniem jego przyczyn oraz skutków i relacji występujących między nimi, wypracowywać, dokonać selekcji i wdrożyć rozwiązania pozwalające na eliminację problemów; angażować pracowników w poszukiwanie przyczyn i wypracowywanie rozwiązań problemu.

Nabędzie kompetencje społeczne z zakresu: Dostrzegania pozytywnych aspektów sytuacji konfliktowej Będzie otwarty w szukaniu rozwiązań konfliktu Aktywnie słucha wszystkich uczestników konfliktu Oddziela emocje od obiektywnej oceny sytuacji Cechuje się postawą otwartą w odniesieniu do różnych rozwiązań problemu Bierze odpowiedzialność za podjętą decyzję Odpowiedzialność Inicjatywa w działaniu Motywacja do osiągania celów Jest decyzyjny/a, potrafi szybko wypracować samodzielnie lub w zespole rozwiązanie problemu w warunkach niepewności Jest nastawiony/a na pracę zespołową Jest dociekliwy/a i dokładny/a. Dynamicznym i ożywczym elementem w każdym biznesie jest menadżer. Bez odpowiednich umiejętności menadżera zasoby firmy pozostają jedynie zasobami i nie przyczyniają się do zysku. Przetrwanie przedsiębiorstwa na tak konkurencyjnym rynku uzależnione jest od klasy i umiejętności jego menadżera. Istnieje cały pakiet niezbędnych umiejętności menadżerskich, do tych kluczowych między innymi należą: zarządzanie przez cele, innowacyjność, zarządzanie zmianą,zarządzanie procesami, rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie sytuacją konfliktową, podejmowanie decyzji, zarządzanie ryzykiem, nastawienie na cel – planowanie i ustalanie priorytetów, zarządzanie sobą w czasie, sprawowanie kontroli i koordynowanie działań, delegowanie obowiązków, rozwiązywanie problemów – zarządzanie w sytuacji kryzysowej, sztuka perswazji.

Ramowy program szkolenia

Dzień 1
Moduł 1. Rozwiązywanie konfliktów
– Rodzaje konfliktów
– Szczegółowe informacje o usłudze
– Przyczyny i skutki konfliktów
– Sposoby reakcji na konflikt
– Emocje i ich wpływ na naszą percepcję
– Czynniki wpływające na nasze zachowanie i ich rola w konflikcie
– Sposoby rozwiązywania konfliktów
– Zasady komunikacji w konflikcie
Moduł 2. Podejmowanie decyzji
– Anatomia podejmowania decyzji
– Rodzaje decyzji
– Czynniki wpływające na podjęcie decyzji
– Jak ocenić ryzyko podejmowanych decyzji?
– Delegowanie decyzji
– Metody podejmowania decyzji
Dzień 2
Moduł 3. Nastawienie na cel/rezultat
– Sposoby określania własnego potencjału
– Motywacja
– Zasoby a cele
– Cele a przeszkody i sposoby radzenia sobie z nimi
– Ryzyko nie osiągnięcia celu – sposoby jego zmniejszenia
– Zasady wprowadzania zmian
Moduł 4. Rozwiązywanie problemów
– Rodzaje problemów
– Czynniki powodujące problemy
– Ocena problemu
– Metody i techniki analizy problemów własnych i w grupie
– Techniki rozwiązywania problemów
– Zasady wprowadzania zmian

Grupa docelowa

Właściciele firm, kadra menadżerska, pracownicy firm zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych; pracownicy firm, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze.

Efekty kształcenia

Wiedza:
– Rozróżnia konflikty konstruktywny i destruktywny
– Charakteryzuje różne sposoby reakcji na konflikt i wskazuje plusy i minusy danej reakcji
– Wie jaką rolę pełnią emocje w przebiegu konfliktu
– Zna techniki podejmowania decyzji
– Ma wiedzę dotyczącą ograniczeń procesu podejmowania decyzji oraz błędów podejmowania decyzji
– Zna różne typy decyzji oraz style podejmowania decyzji
– Ma wiedzę z zakresu zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa
– Zna zasady doskonalenia przedsiębiorstwa
– Rozumie zasady osiągania efektywności działania z uwzględnieniem relacji nakładów i efektów
– Zna metody i techniki analizy problemów

Kompetencje społeczne (postawy):
– Dostrzega pozytywne aspekty sytuacji konfliktowej
– Jest otwarty w szukaniu rozwiązań konfliktu
– Aktywnie słucha wszystkich uczestników konfliktu
– Oddziela emocje od obiektywnej oceny sytuacji
– Cechuje się postawą otwartą w odniesieniu do różnych rozwiązań problemu
– Bierze odpowiedzialność za podjętą decyzję
– Odpowiedzialność Inicjatywa w działaniu
– Motywacja do osiągania celów
– Jest decyzyjny/a, potrafi szybko wypracować samodzielnie lub w zespole rozwiązanie problemu w warunkach niepewności
– Jest nastawiony/a na pracę zespołową
– Jest dociekliwy/a i dokładny/a

Umiejętności:
– Potrafi planować działania bieżące (dzienne, tygodniowe, miesięczne) oraz długoterminowe
– Potrafi zidentyfikować przyczyny konfliktu
– Wskazuje krótko i długoterminowe potencjalne skutki konfliktu
– Generuje różne alternatywy rozwiązania konfliktu
– Dokonuje wielokryterialnej oceny propozycji rozwiązań konfliktu
– Wykorzystuje mediacje w celu rozwiązania długotrwałych konfliktów
– Prowadzi otwartą komunikację ze wszystkimi stronami konfliktu
– Monitoruje wdrożenie i skuteczność przyjętego rozwiązania konfliktu
– Umie określić problem decyzyjny poprzez ocenę rozbieżności pomiędzy stanem obecnym a oczekiwanym – w trakcie podejmowania decyzji koncentruje się na wyznaczonym celu
– Potrafi określić kryteria decyzji (czynniki mające znaczenie przy jej podjęciu) oraz ocenić ichznaczenie
– Umie określić warianty decyzji (możliwe rozwiązania) oraz ocenić czy są wykonalne, wystarczające do rozwiązania problemu i nie pociągają za sobą niemożliwych do zaakceptowania następstw
– Potrafi wprowadzić decyzję w życie, poprzez przekazanie jej tym, których decyzja dotyczy oraz doprowadzenie do jej realizacji
– Potrafi ocenić ryzyko związane z podjęciem decyzji (skutków i konsekwencji związanych z jej podjęciem)
– Potrafi dobrać metody podejmowania decyzji do rodzaju problemu i charakteru sytuacji decyzyjnej
– Rozumie konsekwencje podejmowanych decyzji – w tym dla pracowników, organizacji orazotoczenia
– Planuje i przeznacza zasoby w tym zasoby personalne na osiągnięcie wymagających celów
– Umie określić problemy i bariery, które mogą wpłynąć na jakość osiąganych rezultatów i celów oraz projektuje rozwiązania
– Potrafi prawidłowo oceniać stopień realizacji celów przez pracowników, oraz egzekwować ich wykonanie
– Minimalizuje ryzyko osiągania założonych celów i rezultatów, poprzez podjęcie odpowiednich działań wyprzedzających (proaktywnych)
– Patrzy perspektywicznie na wyniki, szczególnie w średnim okresie czasu, i podejmuje odpowiednie działania, na przykład przeciwdziałając działaniom konkurencji
– Umie zidentyfikować zaistniałe problemy
– Potrafi przeprowadzić pogłębioną analizę problemu z uwzględnieniem jego przyczyn oraz skutków i relacji występujących między nimi
– Umie wypracowywać, dokonać selekcji i wdrożyć rozwiązania pozwalające na eliminację
problemów
– Umie angażować pracowników w poszukiwanie przyczyn i wypracowywanie rozwiązań problemu
– Potrafi zaplanować i przeprowadzić proces zarządzania zmianą prowadzącą do zniwelowania problemu

Harmonogram

Dzień 1

09:00 – 13:00 Moduł 1. Rozwiązywanie konfliktów

13:00- 17:00 Moduł 2. Podejmowanie decyzji

Dzień 2

08:00 – 12:00 Moduł 3. Nastawienie na cel/rezultat

12:00- 16:00 Moduł 4. Rozwiązywanie problemów

„Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć.” – Napoleon Hill

Kto prowadzi szkolenie?

Mikołaj Kijewski

Obszar specjalizacji: Od 2006 r. prowadzi i szkoli zespoły sprzedażowe dzięki temu nauczył się i zdobył bardzo duże doświadczenie jak efektywnie zarządzać zespołami ludzkimi, jak prawidłowo wyznaczać cele, jak efektywnie zarządzać procesem zmiany, jak rozwiązywać problemy i sytuacje konfliktowe w zespołach, jak przeprowadzać meetingi i umiejętnie delegować zadania na poszczególnych członków zespołu, jak zminimalizować ryzyko podczas wyboru oraz sposoby motywacji. Zawodowo zajmuje się sprzedażą i szkoleniami. Od 2015 roku jest Głównym Trener w firmie MK Evolution Sp. z o.o.

Doświadczenie zawodowe: Doświadczenie zawodowe zdobywał przez 14 lat. Od 2.01.2006 roku, prowadzi działalność gospodarczą. Rozpoczął od jednoosobowej działalności, współtworzył Spółki z o.o., był współwłaścicielem i współtwórcą Spółki Akcyjnej Arum. W trakcie tych lat pozyskał wraz z zespołami sprzedażowymi ponad 3500 klientów, a do dziś jego klienci zgromadzili znacznie ponad 500 mln zł w inwestycjach kapitałowych, co nauczyło go zarządzania zespołami ludzkimi, procesu rekrutacji, motywacji Handlowców i efektywnego realizowania zamierzonych celów. Aktualnie jest głównym trenerem w MK Evolution Sp. z o.o., członkiem Rady Nadzorczej Concept4You International S.A. i zastępcą przewodniczącego Rady Nadzorczej w Concept4You S.A. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu może skutecznie odpowiadać za tworzenie Zespołów Menadżerskich na terenie całego kraju. Od 2005 roku przeszkolił przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy osób. Stale podnosi swoje kompetencje uczestnicząc w licznych szkoleniach prowadzonych przez polskich jak i zagranicznych trenerów.

Doświadczenie szkoleniowe: Kompetencje wykorzystywane w pracy trenerskiej wykorzystywał w: – Notus Finanse, – GMD Ubezpieczenia Finanse, – Empire Invest Polska Sp. z o.o., – Arum SA, – Marshal Lion Consulting Sp. z o.o., – KNF TEAM Sp. z o. o. Sp. j., – MS PROJECT reklama&multimedia, – Agencja Usług Doradztwa Gospodarczego i Finansowo Marketingowego „SUKCES”

Zdzisław Celusta

Obszar specjalizacji: Praca nad rozwojem osobistym, efektywnością osobistą oraz kluczowymi umiejętnościami miękkimi wśród przedsiębiorców i menedżerów.

Doświadczenie zawodowe: Od 17 lat przedsiębiorca, skuteczny menedżer, specjalista ds. sprzedaży, trener-szkoleniowiec. Doświadczony w zarządzaniu sprzedażą i zespołem. Skoncentrowany na realizowaniu wyznaczonych celów przy zachowaniu zasad kultury biznesowej. Budowanie strategii firmy, tworzenie planów sprzedażowych, szkoleniowych oraz marketingowych, rekrutacja oraz budowanie zespołów sprzedażowych, szkolenie oraz motywowanie struktur sprzedażowych, analiza wyników sprzedażowych, budowanie długoterminowych relacji z klientami.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług: Działalność szkoleniowa: badanie potrzeb szkoleniowych wśród uczestników szkoleń, tworzenie szkoleń dopasowanych do potrzeb klientów, przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz prezentacji, prowadzenie szkoleń ewaluacja rozwoju uczestników po szkoleniu, szkolenia indywidualne oraz grupowe.

Wykształcenie: Wyższe magisterskie, Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kierunek: ekonomia w zakresie strategii rozwoju i doradztwa ekonomicznego.

Zadzwoń do nas

+48 733 250 350

Napisz do nas

biuro@spatiumdg.pl