fbpx

Regulamin sklepu

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu www.spatiumdg.pl

1. Definicje
Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1. Spatiumdg.pl – Spatium Development Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu (adres: ul. Magazynowa 7, 33-300 Nowy Sącz), wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000578214, posiadająca
NIP 7343534466 oraz numer REGON 362596699.
1.2. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.spatiumdg.pl.
1.3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
zawierająca umowę ze Spatiumdg.pl.
1.4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, zawierający ze Spatiumdg.pl umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.5. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu dostępny na stronie www.spatiumdg.pl.
1.6. Szkolenie – szkolenie, warsztat, coaching lub mentoring organizowane i prowadzone lub współorganizowane przez Spatiumdg.pl w sposób tradycyjny, na które za pośrednictwem Serwisu
Klient może dokonać rezerwacji. Szkolenie ma charakter wyłącznie edukacyjny i nie pełni roli psychoterapii, leczenia medycznego lub farmakologicznego.
1.7. Webinar – szkolenie, warsztat, coaching lub mentoring organizowane i prowadzone lub współorganizowane przez Spatiumdg.pl transmitowane w Internecie w czasie rzeczywistym, umożliwiające Klientom interaktywny udział.
1.8. Usługa – Szkolenie lub Webinar.
1.9. Zamówienie – złożenie przez Klienta oferty zakupu Szkolenia lub Webinaru w Serwisie.
1.10. Newsletter – elektroniczna forma biuletynu informacyjnego Spatiumdg.pl przeznaczonego dla wszystkich osób zainteresowanych rozwojem osobistym i biznesowym i wysyłana do nich przez Spatiumdg.pl, za ich zgodą, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
1.11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.).
1.12. Kodeks Cywilny –ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 459).

2. Postanowienia ogólne
2.1. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogąelektroniczną.
2.2. Spatiumdg.pl świadczy drogą elektroniczną (za pośrednictwem Serwisu) następujące usługi:
2.2.1. Newsletter;
2.2.2. zawarcia umowy o udział w Szkoleniu;
2.2.3. zawarcia umowy o udział w Webinarze.
2.3. Dane kontaktowe, pod którymi Klienci szybko i efektywnie mogą kontaktować się z Spatiumdg.pl to:
2.3.1. adres poczty elektronicznej: kontakt@spatiumdg.pl;
2.3.2. telefon: 733 250 358;
2.3.3. adres: ul. Magazynowa 7, 33-300 Nowy Sącz.
2.4. Spatiumdg.pl kontaktuje się z Klientami za pośrednictwem Serwisu, poczty elektronicznej lub przy wykorzystaniu Newslettera.
2.5. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym w ramach korzystania z Serwisu.
2.6. Dla prawidłowej współpracy z systemem teleinformatycznym Spatiumdg.pl, system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient powinien spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
2.6.1. zapewniać dostęp do sieci Internet;
2.6.2. posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari) w najnowszej stabilnej wersji dostarczanej przez producenta;
2.6.3. przeglądarka internetowa musi mieć uruchomioną obsługę Java Script i Cookies;
2.6.4. posiadać minimalną rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli, przy czym zalecana rozdzielczość ekranu to 1280×800 pikseli.
2.7. Każda umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta na podstawie Regulaminu może zostać rozwiązana na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, jak również – w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy – na zasadach określonych w Regulaminie.
2.8. Celem uczynienia zadość wymogom Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Spatiumdg.pl, niniejszym informuje, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez tzw. wirusy, robaki i konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tym związanych zaleca się, by osoby korzystające z Serwisu zainstalowały na swoim urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i na bieżąco je aktualizowały.
2.9. Spatiumdg.pl zastrzega możliwość sporządzenia dla konkretnych usług świadczonych drogą elektroniczną regulaminów odrębnych od niniejszego. W razie obowiązywania takiego odrębnego regulaminu, postanowienia Regulaminu stosuje się w zakresie nieuregulowanym tamtymi regulaminami.
2.10. Spełnienie świadczenia niezamówionego przez Konsumenta następuje na ryzyko Spatiumdg.pl i nie nakłada na Konsumenta żadnych zobowiązań z tego tytułu. Brak odpowiedzi Konsumenta na niezamówione świadczenie nie stanowi zgody Konsumenta na zawarcie jakiejkolwiek umowy.
2.11. Spatiumdg.pl uprawniony jest do przesyłania na adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta informacji handlowych, zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Może mieć to jedynie miejsce po uprzednim wyrażeniu przez Klienta wyraźnej zgody poprzez kliknięcie pola lub pól wyboru (tzw. checkboxów).
2.12. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Warunkiem zawarcia umowy o uczestnictwo w Szkoleniu lub Webinarze jest potwierdzenie zapoznania się i akceptacji Regulaminu poprzez kliknięcie przez Klienta odpowiedniego pola lub pól wyboru (tzw. checkboxów).
2.13. Wszystkie osoby korzystające z Serwisu mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie poprzez przejście do zakładki: „Regulamin” widocznej na stronie głównej Serwisu –
www.spatiumdg.pl. Regulamin również może zostać pobrany w formie pliku .pdf oraz wydrukowany.
2.14. Spatiumdg.pl nie oferuje żadnych usług posprzedażnych.

3. Newsletter
3.1. Zawarcie umowy o świadczenie usługi, o której mowa w pkt. 2.2.1. – Newslettera, następuje poprzez podanie adresu e-mail Klienta, a następnie kliknięcie linku aktywacyjnego wysłanego na podany adres e-mail.
3.2. W celu zawarcia umowy o świadczenie usługi Newslettera konieczne jest zaakceptowanie postanowień Regulaminu oraz wyrażenie zgody na jego otrzymywanie poprzez kliknięcie odpowiedniego pola lub pól wyboru (tzw. checkboxów).
3.3. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Newslettera następuje poprzez kliknięcie linku dezaktywacyjnego znajdującego się w każdym e-mailu zawierającym Newsletter.
3.4. Usługa Newslettera jest bezpłatna.

4. Zawarcie umowy o uczestnictwo w Szkoleniu
4.1. Klienci za pośrednictwem Serwisu mogą zawierać ze Spatiumdg.pl umowy o udział w Szkoleniach. Osoba zawierającą umowę o udział w Szkoleniu w imieniu osoby prawnej bądź jednostki niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a także w imieniu dowolnej osoby trzeciej (takiej jak np. pracodawca) poprzez dokonanie rezerwacji oświadcza, że ma należyte umocowanie do reprezentowania tej jednostki lub osoby.
4.2. Dostępne za pośrednictwem Serwisu informacje na temat Szkoleń (w szczególności ich termin, miejsce, w którym mają się odbywać, temat i cena) nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego, lecz są jedynie zaproszeniami do złożenia przez Klienta oferty zawarcia umowy o udział w Szkoleniu.
4.3. Po zapoznaniu się z informacjami, o których mowa w pkt. 4.2., wypełnieniu odpowiednich formularzy znajdujących się w Serwisie, i zaakceptowaniu Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru (tzw. checkboxa), procedura kończona jest kliknięciem przez Klienta przycisku z napisem: „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, co jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Klienta, że formularz wypełniony został prawidłowo, a także że Klient jest świadomy, iż realizacja umowy pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Tak złożone Zamówienie stanowi ofertę zawarcia umowy o udział w Szkoleniu w myśl Kodeksu Cywilnego złożoną przez Klienta.
4.4. Klient chcąc zawrzeć ze Spatiumdg.pl umowę o udział w Szkoleniu wypełnia formularz, o którym mowa w pkt. 4.3. podając następujące dane:
4.4.1. imię i nazwisko Klienta;
4.4.2. liczba uczestników Szkolenia;
4.4.3. imiona i nazwiska uczestników Szkolenia;
4.4.4. adres pocztowy Klienta;
4.4.5. adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta;
4.4.6. kontaktowy numer telefonu Klienta;
4.4.7. dane do faktury VAT, jeśli są inne niż dane podane uprzednio, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT.
4.5. Jeżeli realizacja umowy jest możliwa, na adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta zostanie wysłana wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem zawarcia umowy uczestnictwa w Szkoleniu. To potwierdzenie jest oświadczeniem Spatiumdg.pl o akceptacji oferty. W tym momencie zostaje zawarta umowa o uczestnictwo w Szkoleniu pomiędzy Klientem a Spatiumdg.pl.

4.6. Ceny Szkoleń podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto(zawierającymi podatek VAT w obowiązującej stawce).
4.7. Klient dokonuje zapłaty za Szkolenie zgodnie z informacjami podanymi w Serwisie.
4.8. Rozliczenia transakcji dokonywane są za pośrednictwem serwisu należącego do podmiotu innego niż Spatiumdg.pl. Płatność realizowana jest przez przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności Tpay.com, obsługiwany przez firmę Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu.
4.9. Klient nie będący Konsumentem wyraża zgodę na wystawienie elektronicznej faktury VAT bez konieczności składania swojego podpisu oraz na jej doręczenie na adres e-mail podany zgodnie z pkt. 4.4.5.
4.10. Termin i miejsce przeprowadzenia Szkolenia zostają podane w opisie Szkolenia, znajdującym się w Serwisie.
4.11. Szczegóły organizacyjne Szkolenia oraz bilet na Szkolenie w formie elektronicznej zostaną doręczone Klientowi pocztą elektroniczną (e-mail) wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy uczestnictwa w Szkoleniu, o którym mowa w pkt. 4.5 Regulaminu.
4.12. Spatiumdg.pl może w terminie pomiędzy zawarciem umowy o udział w Szkoleniu a terminem Szkolenia wysłać Klientowi dodatkowe informacje o Szkoleniu.
4.13. Konsument zawierający ze Spatiumdg.pl za pośrednictwem Serwisu umowę o udział w Szkoleniu ma możliwość odstąpienia od niej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia. Prawo odstąpienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może zostać wykonane poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie lub w formie mailowej na adres wskazany w pkt. 2.4., przy czym do zachowania terminu wskazanego w zdaniu poprzednim wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres: ul. Magazynowa 7, 33-300 Nowy Sącz. Oświadczenie o odstąpieniu
może nastąpić z wykorzystaniem formularza, który stanowi załącznik do Regulaminu. Powyższe nie uchybia szczególnym postanowieniom pkt. 4.15. poniżej.
4.14. W przypadku zrealizowania prawa odstąpienia, Spatiumdg.pl zwróci Konsumentowi wszelkie dokonane płatności w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
4.15. Rezygnacja z uczestnictwa w Szkoleniu, w wypadku Konsumentów, po upływie 14(czternastu) dni od dnia zawarcia umowy, a w wypadku innych Klientów –po chwili zawarcia umowy, jest możliwa, jednak każdy przypadek będzie rozwiązywany indywidualnie po kontakcie ze Spatiumdg.pl za pośrednictwem kanałów określonych w pkt. 2.4.

5. Zasady uczestnictwa w Szkoleniach
5.1. Osoby biorące udział w Szkoleniach mają obowiązek:
5.1.1. zachowywać się podczas Szkolenia zgodnie z zasadami współżycia społecznego, szanując innych uczestników oraz prowadzących Szkolenie;
5.1.2. szanować prawa własności intelektualnej do utworów wykorzystywanych podczas Szkoleń, w szczególności osoby te oświadczają, że:
5.1.2.1. nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie treści Szkoleń,
5.1.2.2. akceptują, że wszelkie materiały udostępnione na Szkoleniach nie mogą być zbywane ani rozpowszechniane w żadnej innej formie.

6. Webinaria
Do Webinariów stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Szkoleń, a więc pkt. 4.-5. Regulaminu.

7. Tryb postępowania reklamacyjnego
7.1. Klienci mogą zgłaszać ewentualne nieprawidłowości lub reklamacje związane z którąkolwiek z usług świadczonych przez Spatiumdg.pl na adres kontakt@spatiumdg.pl. Reklamacje mogą być także składane za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481), na adres korespondencyjny podany w pkt. 2.4.3.
7.2. Reklamacja powinna zawierać:
7.2.1. oznaczenie osoby reklamującej, że wskazaniem niezbędnych danych identyfikujących, w tym adresu mailowego (nie należy przesyłać hasła);
7.2.2. oznaczenie umowy, której dotyczy reklamacja i wyczerpujące wskazanie na czym polega nieprawidłowość.
7.3. W przypadku braku wymaganych informacji, Spatiumdg.pl wezwie reklamującego do ich uzupełnienia.
7.4. W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, Spatiumdg.pl może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji.
7.5. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni roboczych od otrzymania przez Spatiumdg.pl reklamacji zawierającej wszystkie niezbędne dane. O rozpatrzeniu reklamacji Spatiumdg.pl niezwłocznie poinformuje reklamującego pocztą elektroniczną.
7.6. Spatiumdg.pl dołoży starań, by reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.
7.7. Po wyczerpaniu procedury uregulowanej w niniejszym punkcie, Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z drogi sądowej w celu dochodzenia swoich ewentualnych roszczeń lub skorzystania z dopuszczonych przez prawo pozasądowych sposobów reklamacji, w szczególności mediacji i stałego sądu polubownego prowadzonego przez właściwe jednostki Inspekcji Handlowej, a także uzyskania pomocy w tym zakresie ze strony właściwego powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów (przy czym Spatiumdg.pl nie ma obowiązku wyrażenia zgody na zastosowanie pozasądowych sposobów rozstrzygania reklamacji). Dokładne informacje na temat możliwości zastosowania procedur pozasądowych mogą być dostępne są m.in. w siedzibach właściwych organów (miejskich i powiatowych rzeczników praw konsumenta, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej) oraz na ich stronach internetowych, a także na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
7.8. Spatiumdg.pl informuje również o istnieniu platformy ODR (rozwiązywania sporów online), funkcjonalnej od 15 lutego 2016 r., pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr oraz o
możliwości wykorzystania platformy ODR w celu rozstrzygnięcia sporów.

8. Polityka Cookies
8.1. Spatiumdg.pl wprowadza do systemu informatycznego, którym posługuje się osoba korzystająca Serwisu pliki „cookies”, tj. mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. „Cookies” używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Mogą być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.
8.2. Stosowane przez Spatiumdg.pl pliki Cookies są bezpieczne dla urządzenia Klienta. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Klienta wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować Serwis indywidualnie każdemu
Klientowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
8.3. Spatiumdg.pl wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
8.3.1. Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta;
8.3.2. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Klienta. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta;
8.3.3. Klient ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
8.4. Spatiumdg.pl wykorzystuje Cookies w następujących celach:
8.4.1. Konfiguracji Serwisu, czyli:
8.4.1.1. dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
8.4.1.2. rozpoznanie urządzenia Klienta Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
8.4.1.3. zapamiętanie ustawień wybranych przez Klienta,
8.4.1.4. zapamiętanie historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści,
8.4.1.5. zapamiętywanie rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
8.5. Uwierzytelniania użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji Klienta w Serwisie, czyli:
8.5.1. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiająca w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
8.5.2. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Spatiumdg.pl;
8.5.3. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, czyli:
8.5.3.1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
8.5.3.2. zapamiętania lokalizacji użytkownika – czyli poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Klienta z uwzględnieniem jego lokalizacji;
8.5.3.3. analiz i badań oraz audytu oglądalności – tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
8.5.3.4. świadczenia usług reklamowych – czyli dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
8.5.3.5. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.
8.6. Spatiumdg.pl wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
8.6.1. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego;
8.6.2. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych;
8.6.3. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Klienta z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy;
8.6.4. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych.
8.7. Użytkownik Serwisu może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8.8. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
8.9. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
8.10. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych przez Spatiumdg.pl znajduje się w dokumencie o nazwie „Polityka prywatności” zamieszczonym na głównej stronie Serwisu.

9. Nota prawna
9.1. Serwis został przygotowany na zlecenie Spatiumdg.pl.
9.2. Zawartość i struktura Serwisu chronione są prawami autorskimi. Powielanie danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie materiałów i tekstów (w tym również Regulaminu), jak również ich fragmentów oraz zdjęć lub filmów w celach innych niż wyraźnie dopuszczone przez ustawę bez zgody Spatiumdg.pl jest zabronione.

10. Postanowienia końcowe
10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Spatiumdg.pl, a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na adres wskazany w pkt. 1.1. Regulaminu.
10.2. Spatiumdg.pl nie wiążą żadne dodatkowe, nieobowiązkowe kodeksy dobrych praktyk lub inne tego typu dokumenty, co nie ogranicza tego, że już z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa Spatiumdg.pl zobowiązany jest do nienaruszania zasad uczciwej konkurencji oraz niestosowania nieuczciwych praktyk rynkowych.
10.3. Powołane w Regulaminie bez bliższego oznaczenia numery punktów (pkt) oznaczają odpowiednie jednostki redakcyjne Regulaminu.
10.4. Aktualizacja regulaminu dnia 25.05.2018 roku.

REGULAMIN

Zadzwoń do nas

+48 733 250 350

Napisz do nas

kontakt@spatiumdg.pl