fbpx

Diagnoza potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa

Grupa docelowa

Przedmiotowa usługa doradcza, polegająca na przygotowaniu diagnozy
potrzeb rozwojowych dedykowana jest:

  • właścicielom przedsiębiorstwa,
  • pracownikom przedsiębiorstwa, zatrudnionym na stanowiskach
    kierowniczych,
  • pracownikom przedsiębiorstwa, wobec których właściciele mają plany
    związane z awansem na stanowisko kierownicze.

Cel biznesowy 

Celem doradztwa jest przeprowadzenie diagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa oraz sporządzenie dokumentu
diagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa, którą znają i akceptują osoby przeznaczone do objęcia działaniami
rozwojowymi, a tym samym będą przygotowani do jej wdrożenia.
Doradztwo ma na celu analizę kompetencji kadry zarządzającej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska
kierowniczego, koniecznych do osiągnięcia strategii biznesowej firmy, celów rozwojowych oraz poprawy sytuacji
ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstwa, na podstawie określenia luk kompetencyjnych oraz niezbędnych potrzeb
edukacyjnych.
Wyznaczony cel biznesowy zostanie osiągnięty po zakończonej usłudze doradczej w okresie do 6 miesięcy, co przyczyni
się do wzrostu klientów firmy w granicach od 5%- 10%.yfikacji osiągnięcia efektów uczenia się
Wynikiem przeprowadzonej analizy z przedsiębiorcą będzie dokument Diagnoza potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa.

Efekty kształcenia

Efektem usługi doradczej będzie opracowanie diagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa.
Przygotowana diagnoza potrzeb rozwojowych, którą znają i akceptują osoby przeznaczone do objęcia działaniami
rozwojowymi, a tym samym będą przygotowani do jej wdrożenia będzie się składała z:
analizy strategicznej przedsiębiorstwa pod kątem stanu bieżącego i stanu docelowego opierającego się o cele
biznesowe i strategiczne przedsiębiorstwa,
analizy mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa,
kompetencji kadry zarządzającej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego, koniecznych do
osiągnięcia strategii biznesowej firmy,
celów rozwojowych oraz poprawy sytuacji ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstwa, na podstawie określenia luk
kompetencyjnych
niezbędnych potrzeb edukacyjnych i zakresu merytorycznego usług, zgodnych z opisem uniwersalnych kompetencji
menadżerskich.
analizy z przedsiębiorcą będzie dokument Diagnoza potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa.

Kto prowadzi szkolenie?

Zdzisław Celusta

Od 18 lat przedsiębiorca, skuteczny menedżer, specjalista ds. sprzedaży, doradca, trener-
szkoleniowiec. Pracuje z klientami nad rozwojem osobistym, efektywnością osobistą oraz

kluczowymi umiejętnościami miękkimi wśród przedsiębiorców i menedżerów. Doświadczenie w
zarządzaniu sprzedażą i opracowaniu biznes planów, strategii marketingowej, procesów, luk
kompetencyjnych kadry zarządzającej, diagnoz dla przedsiębiorstw na podstawie których buduje
programy rozwojowe. Opracowanie ponad 30 diagnoz w segmencie MŚP dla branży produkcyjnej i
usługowej. W ciągu ostatnich dwóch lat przeprowadził ponad 150 godzin doradztwa w zakresie
diagnozowania potrzeb rozwoju i analiz strategicznych przedsiębiorstw. Wyższe magisterskie, Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kierunek: ekonomia w
zakresie strategii rozwoju i doradztwa ekonomicznego.

Zadzwoń do nas

+48 733 250 350

Napisz do nas

biuro@spatiumdg.pl