fbpx

Skuteczne narzędzia komunikacji – forma zdalna

Poznaj techniki poprawnej komunikacji.

 

Cel edukacyjny szkolenia

Celem edukacyjnym szkolenia jest nabycie umiejętności przekazu komunikatu w taki sposób, aby odbiorca zrozumiał intencje rozmówcy. Taki sposób komunikowania gwarantuje osiągnięcie celu np. przekazanie polecenia lub otrzymanie informacji niezbędnych do podjęcia decyzji. Przekazywanie informacji w otwarty, uczciwy, jasny, uporządkowany i konkretny sposób. Efektywne porozumiewanie się z różnymi osobami, w tym także komunikowanie do wewnątrz przedsiębiorstwa. Rezultatem komunikowania się jest porozumienie i współdziałanie. Uczestnik szkolenia pozna zasady efektywnej komunikacji, zasady formułowania poprawnie wypowiedzi oraz sposoby przekazywania informacji. Nabędzie: wiedzę jak aktywnie słuchać i zadawać pytania, wiedzę na temat poprawnego pisania, wiedzę o znaczeniu komunikacji niewerbalnej w przekazie informacji.

Nabędzie umiejętności: wypowiadania się w sposób swobodny, zrozumiały i logiczny, przekazywania informacji jasno i klarownie, panowania nad emocjami, komunikowania się ustnie i pisemnie swobodnie i z łatwością w każdej sytuacji. Uczestnik szkolenia zrozumie: potrzeby komunikowane przez rozmówcę i będzie wykazywał w stosunku do niego empatię, prezentuje postawę otwartości; sens wypowiedzi rozmówcy, będzie potrafił ją przeanalizować i podsumowywać wykorzystując parafrazę. Nabędzie kompetencje społeczne z zakresu: profesjonalizm w kontaktach interpersonalnych, odpowiedzialność i rzetelność w wykonywanej pracy, etyczne postępowanie, odpowiedzialność za przekazywane informacje i ich odbiór.

Ramowy program szkolenia

1. Efektywna komunikacja
– Techniki efektywnej komunikacji.
– Zasady efektywnej komunikacji.
– Najczęstsze problemy w komunikacji.
– Najczęstsze problemy w komunikacji.
2. Rodzaje osobowości

– Metody określania rodzajów osobowości.
– Jak określić rodzaj osobowości swój oraz rozmówcy?
– Jak komunikować się z konkretnymi rodzajami osobowości?
– Jak prowadzić profil prywatny aby był naszą wizytówką
3. Wywieranie wpływu
– Na czym polega wywieranie wpływu?
– Jak robić to etycznie?
– Techniki wywierania wpływu.
– Jak je stosować w codziennej komunikacji?
4. Budowanie relacji
– Dlaczego warto budować relację z drugą osobą?
– Jak budować relację z drugą osobą?
– Problemy w budowaniu relacji oraz ich pokonywanie.
5. Emocje w komunikacji
– Czym są emocje?
– Jaką rolę odgrywają w komunikacji?
– Jak kontrolować emocje rozmówcy?
– Jak kontrolować swoje emocje?
6. Przekonania w komunikacji
– Czym są przekonania?
– Jaką rolę odgrywają w komunikacji?
– Jak kontrolować przekonania rozmówcy?
– Jak kontrolować swoje przekonania?
7. Rozwiązywanie konfliktów
– Skąd biorą się konflikty w komunikacji?
– Jak sobie z nimi radzić?
8. Prezentacja informacji
– Filtrowanie informacji.
– Wybór najważniejszych informacji.
– Sposób ich przekazywania.
– Jak wzmocnić zapamiętywanie informacji u rozmówcy?

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla właścicieli firm oraz ich pracowników.

Efekty kształcenia

Wiedza

Rozróżnia konflikty konstruktywny i destruktywny.
Charakteryzuje różne sposoby reakcji na konflikt i wskazuje plusy i minusy danej reakcji. Wie jaką rolę pełnią emocje w przebiegu konfliktu.
Zna podstawowe zasady budowania relacji.
Zna podstawowe taktyki wywierania wpływu.
Posiada wiedzę na ludzi – ich wartości, potrzeb, oczekiwań.
Zna zasady efektywnej komunikacji.
Zna zasady formułowania poprawnie wypowiedz.
Wie jaką role pełnią emocje i przekonania i przebiegu konfliktu.
Zna różne sposoby przekazywania informacji.
Zna zasady przygotowywania prezentacji. Zna zasady argumentowania. Ma wiedzę na temat zasad wystąpień publicznych.
Wie o rodzajach osobowości.

 

Kompetencje społeczne

Dostrzega pozytywne aspekty sytuacji konfliktowej.
Jest otwarty w szukaniu rozwiązań konfliktu.
Aktywnie słucha wszystkich uczestników konfliktu.
Oddziela emocje od obiektywnej oceny sytuacji.
Jest odbierany przez współpracowników jako osoba wiarygodna.
Ma łatwość skupiania ludzi wokół siebie.
Łatwo tworzy relacje długotrwałe.
Posiada łatwość przekonywania innych osób bez stosowania manipulacji negatywnej.
Profesjonalizm w kontaktach interpersonalnych.
Odpowiedzialność za przekazywane informacje.
Etyczne postępowanie.
Uczciwe wykorzystanie posiadanej wiedzy (informacji, danych).

 

 

Umiejętności

Potrafi zidentyfikować przyczyny konfliktu.
Wskazuje krótko i długoterminowe potencjalne skutki konfliktu.
Generuje różne alternatywy rozwiązania konfliktu.
Wykorzystuje mediacje w celu rozwiązania długotrwałych konfliktów.
Prowadzi otwartą komunikację ze wszystkimi stronami konfliktu.
Potrafi zbudować swój pozytywny wizerunek.
Potrafi zidentyfikować potrzeby ludzi i odpowiednio je zaspokajać.
Tworzy dobrą atmosferę.
Potrafi pokazać ludziom, że wzajemny szacunek i zaufanie jest ważnym czynnikiem każdej relacji.
Potrafi odczytywać oczekiwania różnych grup interesariuszy i zaspokajać ich potrzeby Potrafi stosować taktyki wpływu w sposób dostosowany do wymogów sytuacyjnych.
Informacje przekazuje jasno, klarownie i zrozumiale, panuje nad emocjami.
Rozumie potrzeby komunikowane przez rozmówcę i wykazuje w stosunku do niego empatię,
prezentuje postawę otwartości.
Formułuje w sposób jasny i klarowny przekaz.
Umie dostosować komunikat do konkretnej osoby.

 

Harmonogram

Dzień 1

8:00 – 11:00 Efektywna komunikacja

11:00- 13:00 Rodzaje osobowości

13:00 – 15:00 Wywieranie wpływu

15:00 – 17:00 Budowanie relacji

Dzień 2

8:00 – 10:00 Emocje w komunikacji

10:00 – 12:00 Przekonania w komunikacji

12:00 – 14:00 Rozwiązywanie konfliktów

14:00 – 16:00 Prezentacja informacji

16:00 – 17:00 Test weryfikujący nabytą wiedzę po szkoleniu

„Dobra komunikacja pobudza jak czarna kawa. I równie trudno po niej zasnąć” – Ann Morrow Lindbergh

Kto prowadzi szkolenie?

Piotr Majkusiak

Obszar specjalizacji: Praca nad rozwojem osobistym, efektywnością osobistą oraz kluczowymi umiejętnościami miękkimi wśród przedsiębiorców i menadżerów.

Doświadczenie zawodowe: Ponad 400 godzin pracy indywidualnej z klientami oraz ponad 900 godzin szkoleń i warsztatów z zakresu rozwoju osobistego i umiejętności miękkich. Praca z małymi i średnimi korporacjami oraz ulepszeniem ich firm w branżach m.motoryzacyjna, IT, aplikacji rachunkowa, usługowa, kurierska fotograficzna.

Doświadczenie szkoleniowe: Szkolenia z zakresu sprzedaży i rozwoju osobistego dla właścicieli, menadżerów oraz pracowników MŚP.

Zadzwoń do nas

+48 733 250 350

Napisz do nas

biuro@spatiumdg.pl