fbpx

Moc synergii, czyli jak działają
wyjątkowe zespoły

Poznaj metody na tworzenie i prowadzenie skutecznych zespołów

  

Cel edukacyjny szkolenia

Podczas dwóch dni intensywnego warsztatu główny nacisk położony zostanie na rozwijanie kompetencji menadżerskich, oraz umiejętności team buildingowych, takich jak: delegowanie obowiązków, prowadzenie rozmowy monitorującej i oceniającej, oraz udzielanie informacji zwrotnej.

W aspekcie budowania zespołu uczestnicy poznają siłę efektywnej komunikacji pozbawionej agresji, oraz opanują modele zarządzania poprzez wzmacniający i korygujący feedback. Nauczą się eliminować szumy komunikacyjne, zarządzać zmianą, oraz konfliktem w grupie. Poznają 4 najczęściej występujące postawy pracowników wobec niezapowiedzianej zmiany i dowiedzą się w jaki sposób tworzyć w firmie atmosferę sprzyjającą efektywnej pracy. Na koniec poznają siłę 5 fundamentów
zespołowości profesora Lencioniegoi nauczą się implementować ten model w swoich firmach.

 

Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się:

– Jakie są podstawowe kompetencje menadżerskie niezbędne do efektywnej pracy z zespołem.

– W jaki sposób skutecznie delegować obowiązki.

– Jak prowadzić rozmowy monitorujące i oceniające pracownika.

– W jaki sposób udzielać korygującej i wzmacniającej informacji zwrotnej.

– Jak umiejętnie pracować z emocjami ludzi by zminimalizować ryzyko konfliktu w zespole.

– Jak pracować ze zmianą i postawami, jakie wobec niej przyjmują członkowie zespołu.

– Jak stworzyć w firmie atmosferę sprzyjającą efektywnej pracy.

– Jakie są 4 podstawowe stanowiska wobec niezapowiedzianej zmiany i jak umiejętnie nimi zarządzać.

– Jak działa 5 fundamentów zespołowości profesora Lencioniego i w jaki sposób skutecznie zaimplementować ten model w swoim zespole.

Ramowy program szkolenia

DZIEŃ 1

– WPROWADZENIE, PRZEDSTAWIENIE TRENERA

– ĆWICZENIE ZAPOZNAWCZE „PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE”
Uczestnicy podzieleni na podzespoły wezmą udział w ćwiczeniu wzmacniającym wymianę informacji na swój temat. Korzystając ze wzoru graficznego będą poproszeni do znalezienia wspólnego mianownika między sobą, oraz różnic pomiędzy poszczególnym członkami zespołów. Powstała w ten sposób mapa odrębności i podobieństw będzie prezentowana w krótkiej formie na forum. Aktywność z jednej strony zwiększy energię w grupie, gotowość i motywację do kolejnych wyzwań, z drugiej zbuduje otwartą atmosferę pozwalającą bez niepotrzebnego skrępowania mówić zarówno o swoich słabościach, jak i mocnych stronach.

– PROJEKT ZESPOŁOWY „FUNDAMENT WSPÓŁPRACY” + OMÓWIENIE
Projekt rozpoczyna się rozdaniem uczestnikom kopert z ustną instrukcją trenera, wyjaśniającą, iż w jednej kopercie znajduje się hasło „Jesteś agentem, sabotuj działania grupy”, zaś w pozostałych kopertach jest instrukcja: „Działaj w zgodzie ze sobą, wspieraj działania grupy”. Na koniec projektu uczestnicy zostaną poproszeni, aby zidentyfikować „agenta” na poziomie zachowań, na podstawie których wytypowali go spośród reszty zespołu. Całość zostanie poddana merytorycznemu omówieniu przez trenera. Ćwiczenie to uwydatnia istniejące w zespole bariery w komunikacji, pozwala udrożnić kanały komunikacyjne pomiędzy uczestnikami, zbudować wzajemne zaufanie i wzmocnić relacje, zachęcając do współpracy.

CELE:
+ Przezwyciężenie utrudnień wynikających z różnego nastawienia, uprzedzeń i odmiennych kultur organizacyjnych.
+ Wygaszenie tendencji tworzenia założeń nt. motywów działania innych osób.
+ Motywacja.

– PROJEKT KONSTRUKCJA W PROCESIE + OMÓWIENIE
Projekt ten kładzie nacisk na efektywną komunikację pomiędzy poszczególnymi oddziałami i podzespołami funkcjonującymi w ramach jednej firmy. Zbudowany jest tak, aby pod pretekstem zabawy uwypuklić newralgiczne punkty, w których dochodzi do nieporozumień w przekazywaniu informacji pomiędzy zarządem firmy, menagerami i specjalistami. Materiał zebrany w ten sposób jest podstawą do merytorycznego omówienia i wypracowania zestawu żelaznych zasad, których zespół zobowiązuje się przestrzegać w codziennych sytuacjach biznesowych.

CELE:
+ Zwrócenie uwagi na wpływ precyzyjnej komunikacji na efektywność osiągania wyników w firmie.
+ Uzmysłowienie uczestnikom, iż na ostateczny sukces zespołu mają wpływ wszystkie komórki na całym etapie produkcji.
+ Stworzenie efektywnej strategii, wzmacniającej skuteczność pracy zespołu.
+ Wygaszenie tendencji tworzenia założeń na temat motywów działania innych osób.
+ Doświadczenie odpowiedzialności wynikającej z delegowania obowiązków.

– ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM I BUDOWNIE WSPIERAJĄCYCH RELACJI W MIEJSCU PRACY
Podczas tego modułu uczestnicy poznają tak zwanych killerów relacji Gottmana. Są to sygnały wczesnego ostrzegania, których pojawianie się oznacza, że zespół zmierza w stronę rozpadu. Świadomość tych procesów i wprowadzenie odpowiednio wcześnie wspierających zachowań mogą zatem uratować dobrą atmosferę i efektywność wewnątrz zespołu. Następnie uczestnicy przechodzą płynnie do pracy nad pięcioma fundamentami autentycznej zespołowości profesora Lencioniego. Są to: zaufanie, praca z konfliktem, zaangażowanie, odpowiedzialność i dbałość o rezultaty.
DZIEŃ 2
– GRA SYMULACYJNA „POLE MINOWE” + OMÓWIENIE
Celem projektu jest przygotowanie uczestników do funkcjonowania w szybko zmieniających się warunków współczesnego rynku, gdzie zmiana obowiązujących zasad następuje niekiedy w trakcie realizacji projektu. Uczestnicy zostają podzieleni na zespoły, których zadaniem jest przejść przez pole minowe. Początkowo rozkład min znany jest jedynie trenerowi, który informuje uczestników, czy poruszają się poprawnie po ułożonych na ziemi szachownicach. W przypadku, gdy któraś z osób wejdzie na minę, musi cofnąć się do punktu startu, wracając po tej samej drodze, którą przyszła. Kiedy uczestnicy są już przekonani, że znają rozkład min i droga na drugą stronę szachownicy stoi przed nimi otworem, następuje zmiana rozkładu i pracee zwiadowcze należy wykonać od nowa. Zmiana taka następuje raz jeszcze przed zakończeniem zadania. Sukces drużyny zależy od opracowanej strategii komunikacyjnej i stopnia, w jakim reszta zespołu wspierać będzie osobę, znajdującą się aktualnie na szachownicy.

CELE:
+ Przygotowanie uczestników do działania w dynamicznie zmieniających się warunkach.
+ Diagnozowanie ryzyka i umiejętne zarządzanie stresem.
+ Uzmysłowienie psychologicznych konsekwencji pięciostopniowego schematu przechodzenia przez zmianę.
+ Przeanalizowanie postaw i emocji, jakie pojawiają się w przypadku zmiany reguł w trakcie realizacji projektu.
+ Praca z oporem, który może pojawiać się jako reakcja na niezapowiedzianą zmianę

– KWADRAT PERCEPCJI ORAZ OBEJŚCIE
Ćwiczenia te wyposażają uczestników w narzędzia do pracy z oporem (zarówno czynnym, jak i biernym), oraz z konfliktem w zespole. Wykorzystując coachingowy styl pracy menadżer potrafi wejść na głębszy poziom dialogu z pracownikiem, który z jakiegoś powodu sabotuje działania zespołu, bądź po prostu nie angażuje się w realizację postawionych przed zespołem celów. Umiejętne zastosowanie tych narzędzi ma znaczący wpływ na pozytywną atmosferę i zwiększenie zaangażowania pracowników.

CELE:
+ Głębsze zrozumienie postawi i zachowań osób w zespole.
+ Zgłębienie najczęstszych powodów sytuacji konfliktowych (zarówno konfliktu w formie otwartej, jak i w formie biernego oporu).
+ Przejście z poziomu bronienia swojej racji i ego na poziom słuchania na trzecim poziomie w celu zrozumienia intencji i potrzeb drugiej osoby.
+ Podniesienie efektywności pracy zespołu poprzez otwartą i efektywną komunikację.
+ Wygaszenie tendencji do przypisywania innym wrogich intencji.
+ Rozładowanie napiętej atmosfery.

– POZIOMY NEUROLOGICZNE DILTSA I MOCNA PIĄTKA
Wprowadzenie uczestników do koncepcji poziomów neurologicznych, których przyswojenie jest kluczowe dla zrozumienia dynamiki procesu grupowego i kształtowania się zespołów. Uczestnicy zyskują wiedzę na temat tego, w jaki sposób zachowania, zmiany środowiska pracy, zdobywanie określonych umiejętności, a przede wszystkim praca z przekonaniami wpływają na efektywność i atmosferę pracy w zespole. Mają również okazję odkrycia swoich ograniczających przekonań i sprawdzenia w jaki sposób wpływają one na ich efektywność w pracy i w jakim stopniu są przyczyną powstawania sytuacji konfliktowych.

– KANON POSTAW I ZACHOWAŃ, OFICJALNE ZAKOŃCZENIE PROJEKTU
Uczestnicy dokonują całościowego podsumowania wiedzy i narzędzi zdobytych w ciągu dwóch dni. Na zakończenie tworzą Kanon Postaw i Zachowań, czyli swego rodzaju dekalog, którego zobowiązują się przestrzegać w codziennych sytuacjach biznesowych. Ponieważ wypracowują go samodzielnie na podstawie zdobytych doświadczeń, znacznie zwiększa on prawdopodobieństwo wprowadzenia w życie i utrzymania zachowań i narzędzi zdobytych podczas warsztatu. Jest on podstawą do sprawdzenia na kolejnym warsztacie lub podczas indywidualnych sesji coachingowych w jakim stopniu deklarowane zmiany zostały wprowadzone w życie i na ile okazały się skuteczne i pomocne.

Grupa docelowa

Warsztat przygotowany z myślą o właścicielach firm, oraz osobach zajmujących dyrektorskie i menadżerskie stanowiska, wymagające pracy z zespołem.

Efekty kształcenia

1. Zwiększenie wydajności pracy zespołu.
2. Zmniejszenie ilości konfliktów w zespole, co bezpośrednio przekłada się na wzmocnienie teamu i podniesienie jakości jego pracy.
3. Umiejętne budowanie zaufania i poczucia odpowiedzialności w zespole.
4. Zarządzanie talentami.
5. Szybkiego i skutecznego reagowania w obliczu niezapowiedzianej zmiany w firmie.
6. Zarządzanie emocjami i poziomem stresu pracowników.

Harmonogram

Dzień 1

10:00 – 10:15 Wprowadzenie, przedstawienie trenera

10:15- 11:00 Ćwiczenie zapoznawcze „podobieństwa i różnice”

11:00 – 12:00 Projekt zespołowy „fundament współpracy” + omówienie

12:00 – 13:30 Projekt konstrukcja w procesie + omówienie

13:30 – 14:30 Przerwa obiadowa

14:30- 18:00 Zarządzanie konfliktem i budowanie wspierających relacji w miejscu pracy

 

Dzień 2

10:00 – 11:30 Gra symulacyjna „pole minowe” + omówienie

11:30 – 13:15 Kwadrat percepcji oraz obejście

13:00 – 14:15 Przerwa obiadowa

14:15 – 15:30 Poziomy neurologiczne diltsa i mocna piątka

15:30 – 18:00 Kanon postaw i zachowań, oficjalne zakończenie projektu

„Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces.” – Henry Ford

Kto prowadzi szkolenie?

Piotr Cielecki

Obszar specjalizacji: Prelekcje motywacyjne dla biznesu, Neurokomunikacja i neurosprzedaż. Inteligencja emocjonalna.  Executive coaching. Budowanie skutecznych zespołów. Nowoczesne techniki sprzedażowe.  Tworzenie kultury organizacyjnej, oraz integrowanie zespołów. Perswazyjne wystąpienia publiczne i biznesowe. Budowanie silnej i rozpoznawalnej
marki. Efektywna komunikacja wpływu.  Specjalistyczne warsztaty dla kadry menadżerskiej z zakresu przywództwa i zarządzania zmianą. Przeprowadzanie zespołu przez proces zmiany. Challenger sale.

Doświadczenie zawodowe: Ekspert neurokomunikacji i neurosprzedaży. W swojej pracy korzysta z najnowszych ustaleń psychologii pozytywnej, behawioralnej, oraz psychocybernetyki. Pracował z setkami zespołów sprzedażowych, z właścicielami dużych krajowych spółek i menadżerami średniego, oraz wyższego szczebla

Na przestrzeni dziesięciu lat pracy zawodowej stał się specjalistą w przygotowywaniu autorskich programów szkoleniowych, tworzonych z myślą o maksymalnym rozwinięciu potencjału i kompetencji uczestników. Jest autorem nowatorskich rozwiązań, dedykowanych pracownikom zajmującym specjalistyczne i menadżerskie stanowiska.  Twórca autorskich programów treningowych Klucze do Zmiany i Masters of Communication, łączących metody pracy coachingowej, treningu interpersonalnego i ustawień systemowych. Przeprowadził przez indywidualny proces coachingowy 400 menadżerów, prezesów i dyrektorów krajowych oraz światowych spółek, oraz poprowadził ponad 1379 dni szkoleniowych z zakresu budowania zespołu i innych kompetencji menadżerskich. Jego misją jest zrobienie ze świata lepszego miejsca poprzez skuteczne rozwijanie potencjału jego partnerów biznesowych.

Doświadczenie szkoleniowe: W ciągu ostatnich 3 miesięcy poprowadził warsztaty, prelekcje motywacyjne, szkolenia i sesje coachingowe między innymi dla: Mercedes Benz, McDonald’s, HUAWEI Polska,  Johnson & Johnson, Danone, Orange, BSH Home Appliances Group – POLAND,  Samsung, Nationale Nederlanden, Credit Agricole, Philips, Geberit, Swatch Group, PKN ORLEN, Spatium Development Group, Bank Pocztowy, WWF, Sandoz , Servier , Beko, BGŻ PNP Paribas.

Zadzwoń do nas

+48 733 250 350

Napisz do nas

biuro@spatiumdg.pl